Semalt boýunça iň gyzykly Mozenda aýratynlyklary

“Mozenda” internetden maglumat ýygnaýan, amatly formatda gurnaýan we derrew gaty diskiňize göçürip alýan maglumat skripkasydyr. Bu ajaýyp gural bilen maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen sazlap we web sahypalarynyň dürli wersiýalaryny döredip bilersiňiz.

“Mozenda” -nyň maksady, adamlara göz aýlamak tejribesini höweslendirmek. Kompýuter buýruklaryny çalyşýar we göz aýlamagy, nawigasiýa we maglumatlary çykarmagy aňsat we çalt edýär. Mozendanyň peýdalary we gymmaty dürli wariantlarynda we maglumatlary ýygnamak aýratynlyklarynda durýar. Diňe ulanyjylar üçin maglumatlary ýygnamak bilen çäklenmän, ony TSV, XML we CSV ýaly formatlara öwürýär. Soň bolsa, bu maglumatlary zerurlyklaryňyza görä saklap we dürli web sahypalaryny deňeşdirip, hilini seljerip bilersiňiz.

Mozendanyň iň görnükli aýratynlyklary aşakda ara alnyp maslahatlaşylýar:

1. Açar sözlere esaslanýan maglumatlary döwýär

Mozenda, dürli açar sözlere esaslanýan maglumatlary gyrmaga we tertipleşdirmäge kömek edýän maglumatlary gyrmak gurallaryndan biridir. Mysal üçin, “Amazon” ýa-da “eBay” ýaly bölek satuw dükanyndan maglumatlary gyrmak isleýän bolsaňyz, diňe döwmek isleýän açar sözleriňizi we maglumatlaryňyzy görkezmeli we Mozenda öz işini ýerine ýetirmeli. SEO nukdaýnazaryndan amatly edip, maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen tertipläp, gyryp we düzüp biler.

2. “Instagram” we “Twitter Hashtags” üçin ajaýyp

Haştaglar Twitter we Instagram-yň hakyky ugruna öwrüldi. “Mozenda” bilen diňe bir maglumatlary gyrmak bilen çäklenmän, “Instagram” we “Twitter” -de täze adamlar tapyp bilersiňiz. Başga bir söz bilen aýdylanda, bu web gyrmak guraly sosial media gözlegleriňizi aňsatlaşdyrýar we size diňe degişli maglumatlary berýär.

3. Mozenda yzarlaýanlaryňyzy köpeltmäge kömek edýär

Sanly marketologlar we web ussalary hemişe sosial media mahabatlary barada alada edýärler. Markasyny satuwa çykarmak we tanatmak üçin birnäçe usullary we strategiýalary kabul edýärler. Mozenda bilen, indi sosial media yzarlaýjylaryňyzy köpeldip, has köp halanmagy mümkin. Bu web gyrkyjy gural, mümkin bolan iň gowy netijeleri berýän we janköýerleriňiziň sanyny köpeldýän sosial ulgam sahypalaryndan maglumat alýar.

4. Dürli formatlary goldaýar

Adaty web gyrkmak gurallaryndan tapawutlylykda, Mozenda JSON, Google Docs we CSV ýaly birnäçe formaty goldaýar. Gyrylan ýa-da çykarylan maglumatlary halaýan enjamyňyza import edip ýa-da gaty diskiňizde saklap bilersiňiz.

5. Dürli syýahat portallarynyň maglumatlary

“Mozenda”, “TripAdvisor” we “Trivago” ýaly çylşyrymly syýahat saýtlaryndan maglumat almaga kömek edýän web gözlemek programmalarynyň biridir. Diňe döwmek isleýän maglumatlaryňyzy görkezmeli we Mozenda öz işini ýerine ýetirmeli. Geň zat, maglumatlaryňyzy bir sagadyň içinde tertipli we okalýan görnüşde alar.

6. Suratlar üçin gowy

Suratlary goldamaýan we ýokary hilli suratlardan maglumatlary çykaryp bilmeýän birnäçe web gyrkyjy programma üpjünçiligi we gural bar. Emma “Mozenda”, suratlardan, wideolardan we audiokliplerden maglumat alýan we iş maksatly enjamyňyzda saklaýan ýeke-täk web skraperi.

mass gmail